contact us

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 304
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียม อำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัด มหาสารคาม 44150

Tel. 0-4375-4359หรือ 0-4375-4322-40 ต่อ 5000-3 FAX 0-4375-4359

Faculty of Informatics, Mahasarakham University


Comments