หลักสูตร

                                   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์(Bachelor of Science Program in Computer Science)                 

ชื่อปริญญา : 
                ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
                ภาษาไทย : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Computer Science)
             ภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Computer Science)

ปรัชญา : 
             มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถทางวิชาการ สนใจใฝ่หาความรู้ มีคุณธรรม และนำไปประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันได้

วัตถุประสงค์ : 
             1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ
             2. เพื่อให้นิสิตมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ ในงานได้จริงอย่างเหมาะสม
             3. เพื่อให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมถึงการมีจิตสำนึก จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อสังคม
             4. เพื่อให้นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
             5. เพื่อให้นิสิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการ พัฒนางานวิจัย และเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

โครงสร้างหลักสูตร : 
          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต มีรายละเอียด ดังนี้


หมวดวิชา หน่วยกิต
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 90
        1) กลุ่มวิชาแกน 15
        2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 75
            (1) วิชาพื้นฐานวิชาเอก 26
            (2) วิชาเอกบังคับ 31
            (3) วิชาเอกเลือก 18
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6
 4. หมวดวิชาฝึกงาน 6
 รวม 6                               หลักสูตรทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ Master of Science in Computer Science                                   

ชื่อปริญญา : 

           ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
           ภาษาไทย : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
        ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Computer Science)
        ภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Computer Science)

ผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้และความสามารถในระดับนานาชาติ ที่พร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อนำไปพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบุคคลากรระดับมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถในการวิจัย ค้นคว้า และติดตามวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทฤษฎี เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองทางด้าน
    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเป็นหนทางไปสู่ความสามารถในการเป็นผู้นำทางวิชาการด้านนี้
2. พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลต่อการออกแบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม

แผน ก1 ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต
แผน ก2 และแผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนหน่วยกิต
ของหลักสูตรที่เสนอ

ก 1

ก 2

ก 1

ก 2

1. หมวดวิชาแกน  ไม่น้อยกว่า

-

24

30

4*

4*

2*

2. หมวดวิชาเอก
- วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

-
-

6*
-

12
12

12
18

3. หมวดประสบการณ์วิจัย  
- วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
- การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า

36
-

12
-

-
6

36
-

12
-

-
6

รวม

36

36

36

36

36

36

หมายเหตุ  * เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
                                หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ Doctor of Philosophy in Computer Science                                      

ชื่อปริญญา : 

                        ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
                        ภาษาไทย : ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
                     ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Computer Science)
                     ภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Computer Science)


ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้อย่างถ่องแท้ในเทคโนโลยีเหล่านี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาเอกซึ่งเป็นการผลิตบุคลากรที่จะเป็นผู้นำในการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ใหม่เพื่อจะนำมาซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบุคลากรระดับดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ี้
1. มีความรู้ความสามารถในการวิจัย ค้นคว้า และติดตามวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทฤษฎี เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองทางด้าน
    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเป็นหนทางไปสู่ความสามารถในการเป็นผู้นำทางวิชาการด้านนี้
2. พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลต่อการออกแบบ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวดวิชา
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
(หน่วยกิต)
หลักสูตรที่เสนอ
(หน่วยกิต)
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1
 1. หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า - 12 5* 5*
 2. หมวดวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า
- 6 9
 3. หมวดวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
 - - 9
 4. หมวดประสบการณ์วิจัย
- วิทยานิพนธ์
48 48 48 36
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 48 48 54 54


ปรัชญา : 

วัตถุประสงค์ : 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ  * เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต


Comments