ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลชมเชยในการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

posted Mar 30, 2016, 8:12 AM by phatthanaphong chomphuwiset   [ updated Mar 30, 2016, 8:50 AM ]


การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 นี้ ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต พร้อมสร้างเวทีการแข่งขันด้านซอฟต์แวร์ระดับเยาวชนและระดับชาติ ตลอดจนนำผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคม ซึ่งโครงการ “ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน” ของนายเจตรินทร์ วงศ์ศิลป์ , นายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจน์ , นายพิชชากร ศรชัย ,นายพงศกร กองแก้ว และนางสาวศิรดา เหล่าสุข  นิสิตสาขาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้นได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในครั้งนี้ นายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจน์เพริศ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยถึงผลงาน “ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน”  เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้าง โมเดลวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อความ ว่าข้อความนั้นมีความรู้สึกเป็น บวก ลบ หรือปานกลาง สร้างจากอัลกอริทึมที่มีชื่อว่า Naïve Bayes ที่ใช้ค่าความน่าจะเป็นในการประมาณค่าที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตัวโมเดลที่สร้างขั้นมานั้นสามารถนำไปวิเคราะห์ความรู้สึกของอะไรก็ได้ที่มีลักษณะเป็นข้อความ             

ด้านนายเจตรินทร์ วงศ์ศิลป์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าโครงการฯ ดังกล่าว กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีมีประสบการณ์มากขึ้น ทำให้ได้ฝึกฝน ฝึกซ้อมจนนำไปสู่ความสำเร็จ ทำให้ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจ “นอกจากผมจะได้ความภูมิใจกับรางวัลชมเชยครั้งนี้ ผมยังได้เพื่อนต่างสถาบัน และความรู้ที่ไม่สามารถหาได้จากห้องเรียน ร่วมถึงไอเดียในการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ” นายเจตรินทร์ กล่าว             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า ความคาดหวังในเบื้องต้นที่ได้ชักชวนสิตเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นการกระตุ้นและฝึกประสบการณ์ในกับนิสิต ตลอดจนให้นิสิตรู้จักการทำงานเป็นทีม การทำงานภายใต้ระเบียบวินัย การเรียนรู้ด้วยตนเอง การแก้ปัญหาในภาวะกดดัน รวมถึงเป็นการนำนิสิตออกไปดู โลกภายนอกมหาวิทยาลัยว่าเขาทำอะไรกัน เขาควรรู้อะไรกัน เรายังต้องเรียนรู้อะไรบ้าง นอกจากนี้ นิสิตเหล่านี้ยังสามารถเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนๆ และน้องๆ ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลดีต่อนิสิต เพราะจะทำให้เกิดความพร้อมเมื่อต้องออกไปสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือการออกไปสู่ตลาดแรงงานภายหลังจบการศึกษาในอนาคต 

ACM-ICPC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

posted Jul 27, 2014, 5:31 AM by phatthanaphong chomphuwiset   [ updated Jul 27, 2014, 5:33 AM ]รับสมัครเข้าแข่งขัน

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC 2014 Thailand Northestern Region Programming Contest นั้น มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบลงทะเบียนของคณะวิศวกกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบลงทะเบียนของ ACM-ICPC Link

จำนวนทีมที่รับสมัครเข้าแข่งขัน 50 ทีม 

เนื่องจากมีทีมที่สมัครเข้าแข่งขันจำนวนมากกว่าจำนวนที่รับสมัครได้ จึงกำหนดเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. โควต้าทีมที่สมัครก่อนวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ให้แต่ละหน่วยงาน 3 ทีม
  2. ถ้าหากยังเหลือที่ว่าง หลังจากวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ให้โควต้าแต่ละหน่วยงานเพิ่ม หน่วยงานละ 1 ทีมตามลำดับการสมัคร 
  3. ถ้าหากยังเหลือที่ว่าง ให้ทีมที่สมัครก่อนจนกว่าจะครบตามจำนวน

รับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ

posted Jul 7, 2014, 8:56 PM by Phatthanaphong Chomphuwiset   [ updated Jul 7, 2014, 9:01 PM ]

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง  การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ

ด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า)  คณะวิทยาการสารสนสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา 2557

 

          ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าศึกษา

ในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2557  ซึ่งเป็นโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ดังรายละเอียด

1. คุณสมบัติการรับสมัคร

          1.1 ระบบพิเศษ

(1)  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั้งในและนอกประเทศหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาแล้ว ภายในระยะเวลา 5 ปี

(2) มีความสนใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนด้านวิทยาการสารสนเทศ

(3) มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

(4) มีความประพฤติดี

(5) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          1.2 ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

          (1) หลักสูตร วท.บ. คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม เทียบเข้า (CAG) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาทางจิตรกรรม หรือ ศิลปกรรม จิตรกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก การผลิตวีดีทัศน์ การถ่ายภาพมัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสื่อ หรือสาขาอื่นๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

           (2) หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบเข้า (IT) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

          (3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2547 หมวด 4 ข้อ 11 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นนิสิต

กำหนดการโครงการตักบาตรน้องใหม่และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ อาคารพลศึกษา(เขตพื้นที่ขามเรียง)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

posted Jul 7, 2014, 8:54 PM by Phatthanaphong Chomphuwiset   [ updated Jul 11, 2014, 7:54 AM by phatthanaphong chomphuwiset ]


รายละเอียด :

กำหนดการโครงการตักบาตรน้องใหม่และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ อาคารพลศึกษา(เขตพื้นที่ขามเรียง)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


06.00-06.30 น. คณะสงฆ์เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
06.30-07.00 น. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ทยอยเข้าสู่บริเวณพิธีตักบาตร
07.00-07.05 น. ประธานในพิธีจุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย
07.05-07.15 น. อาราธนาศีล 5 รับศีล
07.15-07.30 น. พิธีถวายสังฆทาน+ไทยธรรม
07.30-07.50 น. พระสงฆ์ให้พร ไทย-บาลี
07.50-08.30 น. คณะสงฆ์เดินแถวบิณฑบาต / เสร็จพิธี
                      (โดยองค์การนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิตทุกคณะมหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
08.30-08.45 น. นิสิตใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศรวม ณ อาคารพลศึกษาและตามจุดที่กำหนด (นิสิตใส่ชุดพิธีการ)
                      ดนตรีบรรเลงขับเพลงประสาน โดยวง MSU Symphony Orchestra and
                      MSU Chorus จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
08.45-09.10 น. นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับนิสิต (ฐานะพ่อเมืองมหาสารคาม)
                      นายแพทย์กิติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
                      นายสมชาติ บุตรราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง
                      นายคำสอน ชุ่มอภัย นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง
09.10-09.40 น. นำเสนอ วิดีทัศน์ แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                      รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                      แนะนำคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณบดีทุกคณะ
                      และกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่
                      อธิการบดีมอบทุนการศึกษาแก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล
09.40-10.00 น. นำเสนอ วิดีทัศน์ แนะนำกองกิจการนิสิต
                      ผศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ
                      พบกับนิสิตและแนะนำความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ
10.00-12.00น . การสร้างแรงบันดาลใจ ให้น้องใหม่ มุ่ง สู่ความสำเร็จ การเรียน ความรัก
                      และ กิจกรรม โดยคุณสุดารัตน์ บุตรพรม หรือ (พี่ตุ๊กกี้) ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์
                      สาขานาฏศิลป์ไทย ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทศิษย์
                      เก่าดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.10 น. ดนตรีบรรเลงขับเพลงประสาน โดยวง MSU Symphony Orchestra and
                      MSU Chorus จาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13.10-14.00 น. แนะนำหน่วยงานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับนิสิต 6 หน่วยงาน ได้แก่ กองทะเบียนและประมวลผล
                      กองคลังและพัสดุ สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ สำนักศึกษาทั่วไป
                      งานบริการหอพักนิสิตกองอาคารสถานที่(นำเสนอโดย วีดีทัศน์ภาพรวมหน่วยงาน)
14.00 -14.10 น. พี่พาน้องสันทนาการ โดยนายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา และนายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
                       จากกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
14.10-15.10 น. “คุณธรรม จริยธรรม นำนิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน”
                       โดยพระมหาสุริยา สุนทรธมฺโม พระวิทยากรจากวัดสีลธราราม อำเภอเมือง จังหวัดเลย
15.10-15. 25 น. จราจรกับ ความปลอดภัยของนิสิต
                       โดย พ.ต.ท.สุมิตร นันสถิต สารวัตรใหญ่ สภ.เขวาใหญ่
15.25-15.45 น. วัยใสรักปลอดภัย โดยนางเกศมุกดา จันทร์ศิริ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
                      โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
15.45-16.15 น. เรียน รัก จิตสาธารณะอย่างไรให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยนายสุเมธ ผ่านวงศ์
                      นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
                      และนายสมโภช บรรณารักษ์ นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
                      ประจำปีการศึกษา 2552
16.15-17.00 น. ชมการแสดงของนิสิตชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                      หมายเหตุ กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

1-5 of 5