กำหนดการโครงการตักบาตรน้องใหม่และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ อาคารพลศึกษา(เขตพื้นที่ขามเรียง)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

posted Jul 7, 2014, 8:54 PM by Phatthanaphong Chomphuwiset   [ updated Jul 11, 2014, 7:54 AM by phatthanaphong chomphuwiset ]

รายละเอียด :

กำหนดการโครงการตักบาตรน้องใหม่และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ อาคารพลศึกษา(เขตพื้นที่ขามเรียง)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


06.00-06.30 น. คณะสงฆ์เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
06.30-07.00 น. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ทยอยเข้าสู่บริเวณพิธีตักบาตร
07.00-07.05 น. ประธานในพิธีจุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย
07.05-07.15 น. อาราธนาศีล 5 รับศีล
07.15-07.30 น. พิธีถวายสังฆทาน+ไทยธรรม
07.30-07.50 น. พระสงฆ์ให้พร ไทย-บาลี
07.50-08.30 น. คณะสงฆ์เดินแถวบิณฑบาต / เสร็จพิธี
                      (โดยองค์การนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิตทุกคณะมหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
08.30-08.45 น. นิสิตใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศรวม ณ อาคารพลศึกษาและตามจุดที่กำหนด (นิสิตใส่ชุดพิธีการ)
                      ดนตรีบรรเลงขับเพลงประสาน โดยวง MSU Symphony Orchestra and
                      MSU Chorus จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
08.45-09.10 น. นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับนิสิต (ฐานะพ่อเมืองมหาสารคาม)
                      นายแพทย์กิติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
                      นายสมชาติ บุตรราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง
                      นายคำสอน ชุ่มอภัย นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง
09.10-09.40 น. นำเสนอ วิดีทัศน์ แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                      รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                      แนะนำคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณบดีทุกคณะ
                      และกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่
                      อธิการบดีมอบทุนการศึกษาแก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล
09.40-10.00 น. นำเสนอ วิดีทัศน์ แนะนำกองกิจการนิสิต
                      ผศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ
                      พบกับนิสิตและแนะนำความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ
10.00-12.00น . การสร้างแรงบันดาลใจ ให้น้องใหม่ มุ่ง สู่ความสำเร็จ การเรียน ความรัก
                      และ กิจกรรม โดยคุณสุดารัตน์ บุตรพรม หรือ (พี่ตุ๊กกี้) ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์
                      สาขานาฏศิลป์ไทย ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทศิษย์
                      เก่าดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.10 น. ดนตรีบรรเลงขับเพลงประสาน โดยวง MSU Symphony Orchestra and
                      MSU Chorus จาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13.10-14.00 น. แนะนำหน่วยงานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับนิสิต 6 หน่วยงาน ได้แก่ กองทะเบียนและประมวลผล
                      กองคลังและพัสดุ สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ สำนักศึกษาทั่วไป
                      งานบริการหอพักนิสิตกองอาคารสถานที่(นำเสนอโดย วีดีทัศน์ภาพรวมหน่วยงาน)
14.00 -14.10 น. พี่พาน้องสันทนาการ โดยนายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา และนายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
                       จากกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
14.10-15.10 น. “คุณธรรม จริยธรรม นำนิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน”
                       โดยพระมหาสุริยา สุนทรธมฺโม พระวิทยากรจากวัดสีลธราราม อำเภอเมือง จังหวัดเลย
15.10-15. 25 น. จราจรกับ ความปลอดภัยของนิสิต
                       โดย พ.ต.ท.สุมิตร นันสถิต สารวัตรใหญ่ สภ.เขวาใหญ่
15.25-15.45 น. วัยใสรักปลอดภัย โดยนางเกศมุกดา จันทร์ศิริ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
                      โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
15.45-16.15 น. เรียน รัก จิตสาธารณะอย่างไรให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยนายสุเมธ ผ่านวงศ์
                      นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
                      และนายสมโภช บรรณารักษ์ นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
                      ประจำปีการศึกษา 2552
16.15-17.00 น. ชมการแสดงของนิสิตชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                      หมายเหตุ กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Comments