นิสิตชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลชมเชยในการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

posted Mar 30, 2016, 8:12 AM by phatthanaphong chomphuwiset   [ updated Mar 30, 2016, 8:50 AM ]

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 นี้ ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต พร้อมสร้างเวทีการแข่งขันด้านซอฟต์แวร์ระดับเยาวชนและระดับชาติ ตลอดจนนำผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคม ซึ่งโครงการ “ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน” ของนายเจตรินทร์ วงศ์ศิลป์ , นายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจน์ , นายพิชชากร ศรชัย ,นายพงศกร กองแก้ว และนางสาวศิรดา เหล่าสุข  นิสิตสาขาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้นได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในครั้งนี้ นายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจน์เพริศ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยถึงผลงาน “ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน”  เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้าง โมเดลวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อความ ว่าข้อความนั้นมีความรู้สึกเป็น บวก ลบ หรือปานกลาง สร้างจากอัลกอริทึมที่มีชื่อว่า Naïve Bayes ที่ใช้ค่าความน่าจะเป็นในการประมาณค่าที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตัวโมเดลที่สร้างขั้นมานั้นสามารถนำไปวิเคราะห์ความรู้สึกของอะไรก็ได้ที่มีลักษณะเป็นข้อความ             

ด้านนายเจตรินทร์ วงศ์ศิลป์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าโครงการฯ ดังกล่าว กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีมีประสบการณ์มากขึ้น ทำให้ได้ฝึกฝน ฝึกซ้อมจนนำไปสู่ความสำเร็จ ทำให้ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจ “นอกจากผมจะได้ความภูมิใจกับรางวัลชมเชยครั้งนี้ ผมยังได้เพื่อนต่างสถาบัน และความรู้ที่ไม่สามารถหาได้จากห้องเรียน ร่วมถึงไอเดียในการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ” นายเจตรินทร์ กล่าว             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า ความคาดหวังในเบื้องต้นที่ได้ชักชวนสิตเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นการกระตุ้นและฝึกประสบการณ์ในกับนิสิต ตลอดจนให้นิสิตรู้จักการทำงานเป็นทีม การทำงานภายใต้ระเบียบวินัย การเรียนรู้ด้วยตนเอง การแก้ปัญหาในภาวะกดดัน รวมถึงเป็นการนำนิสิตออกไปดู โลกภายนอกมหาวิทยาลัยว่าเขาทำอะไรกัน เขาควรรู้อะไรกัน เรายังต้องเรียนรู้อะไรบ้าง นอกจากนี้ นิสิตเหล่านี้ยังสามารถเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนๆ และน้องๆ ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลดีต่อนิสิต เพราะจะทำให้เกิดความพร้อมเมื่อต้องออกไปสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือการออกไปสู่ตลาดแรงงานภายหลังจบการศึกษาในอนาคต 
Comments