รับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ

posted Jul 7, 2014, 8:56 PM by Phatthanaphong Chomphuwiset   [ updated Jul 7, 2014, 9:01 PM ]

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง  การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ

ด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า)  คณะวิทยาการสารสนสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา 2557

 

          ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าศึกษา

ในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2557  ซึ่งเป็นโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ดังรายละเอียด

1. คุณสมบัติการรับสมัคร

          1.1 ระบบพิเศษ

(1)  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั้งในและนอกประเทศหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาแล้ว ภายในระยะเวลา 5 ปี

(2) มีความสนใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนด้านวิทยาการสารสนเทศ

(3) มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

(4) มีความประพฤติดี

(5) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          1.2 ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

          (1) หลักสูตร วท.บ. คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม เทียบเข้า (CAG) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาทางจิตรกรรม หรือ ศิลปกรรม จิตรกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก การผลิตวีดีทัศน์ การถ่ายภาพมัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสื่อ หรือสาขาอื่นๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

           (2) หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบเข้า (IT) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

          (3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2547 หมวด 4 ข้อ 11 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นนิสิต

Comments