คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

posted Jul 8, 2014, 4:11 AM by Phatthanaphong Chomphuwiset   [ updated Jul 8, 2014, 4:11 AM ]

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง IT-504 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับโครงการร่วมบริหารหลักสูตรสาขาวิชามีเดียอาตส์ และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดยผู้ลงนามทางด้านคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร แก้วมั่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

และผู้ลงนามทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรบูลย์ เกียรติโกมล หัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านงานวิชาการร่วมกัน ทั้งด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวในงานแถลงข่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการสนับสนุน ด้านงานวิจัยให้เกิดการพัฒนาสู่สากล รวมถึงการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  ที่สำคัญเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้มีผลปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีพัฒนาการด้านต่างๆนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทางด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ไพรบูลย์ เกียรติโกมล หัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตรสาขาวิชามีเดียอาตส์ กล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นกิจกรรมความร่วมมือกับคณะวิทยาการสารสนเทศ ว่ามีทั้ง 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2.ความร่วมมือในการพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 3.ความร่วมมือในการพัฒนาบุคคลากรที่มีคุณภาพ 4. ความร่วมมือในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและบริการวิชาการ 5. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ 6.ความร่วมมือในการในกิจกรรมอื่นๆตามที่ทั้งสองหน่วยงานเห็นสมควร

หลังจากที่ทั้งสองสถาบันได้แถลงข่าวถึงวัตถุประสงค์และประเด็นความร่วมมือแล้ว ต่อจากนั้นได้ร่วมประชุมหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและนโยบายในการร่วมงานกันต่อไป

Comments