ประชุมเชิงวิขาการ

เชิญประชุมจัดทำ KM สหกิจและฝึกงานเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธกันทรวิชัย 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และในโอกาสที่ครบรอบ “หนึ่งทศวรรษ” การสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพิธีเบิกเนตรพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช วิกรม พระบรมราชชนก ในการนี้ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี โดยมี นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงครามชัย ลีทองดี คณบดีคณะ