บุคลากร

 name


email
website

research


teaching

อ. อุมาภรณ์ สายแสงจันทร์
(Umaporn Sai-Saengchan)

umaporm.s@msu.ac.th- Data Intelligence 

- Data Science 

- Theory of Computation

- Problem Solving

 
  
name


email
website

researchteaching
 
อ. พรทิวา ปะวะระ
(Pornntiwa Pawara)
Study Leave
prymania@gmail.com
http://isan.msu.ac.th/prymania

- Mobile Applications
- Software Design and Development
- Robotics

- Java
- Databases
- Mobile Applications
           
 
  
name

email
website

research


teaching 

ผศ. ดร. มนัสวี แก่นอำพรพันธ์
(Dr. Manassawee Keanumponpun)
manasawee@msu.ac.th
 


- Human Computer Interaction 

- Context Awareness

- Human Computer Interaction 
- Software Design and Development
- Mobile Applications
- Databases
 
 
name


email
website
research


teaching 
 
ผศ. ดร. จันทิมา พลพินิจ
(Asst. Prof. Jantima Polpinij)
Director of  M.CS Program
 jantima.p@msu.ac.th

- Text Mining
- Document  Analysis,  Knowledge Representation
- Operating Systems
- Artificial Intelligence
- Software Analysis and Design
- Computer Organization and Architecture
   
           
 

 nameemail
website
research

teaching
 
ผศ. ดร. ฉัตรเกล้า เจริญผล
(
Asst. Prof. Dr. Chatklaw Jareonpon)
Director of PhD.Program in CS
Director of Computer Center
 
 
Robotics
Data Mining Applications
Data structure and Algorithm
Artificial Intelligence 
Data Mining
Mathematics for Computer Science
 
 
 name

email
website
research
teaching
 
อ. พชระ พฤกษะศรี
(Potchara Pruksasri
)
 
 

Logistic
Object Oriented Programming
Application Development 
Mobile Application
           
 

  name

email
website
research
teaching
 
ผศ. ดร. พนิดา ทรงรัมย์
(Asst. Prof. Dr. Panida Songram)
panida.s@msu.ac.th
 
Data Mining and Applications
Data structure 
Data Mining 
Databases
Web Programming 
Programming I
 
 
 name

email
website
research
teaching

 
อ. พิมลรัตน์ อ้วนศรีเมือง
(Pimolrat Aunsrimuang)


Software Engineering
Software Engineering 
Problem Solving
           
 

 
 name
email
website
research

teaching

ผศ. ดร. รพีพร ช่ำชอง
Asst. Prof. Dr. Rapeeporn Chumchong
Digital Image Processing
Ancient-Image- Document Analysis
Statistics for Computer Science
Problem Solving
Mathematics for Computer Science

 
 
 name


email
website
research
teaching 


ผศ. ศศิธร แก้วมั่น 
(Asst. Prof. Sasitorn Keawmun)Software Development
Fundamental of Computer Science
System Analysis and Design
 
           

 

  nameemail
website

research


teaching

ผศ. ดร. พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ
(Asst. Prof. Dr. Phatthanaphong Chomphuwiset)

phatthanaphong.c at msu.ac.th

www.joe.it.msu.ac.th
calendar
Medical Image Processing 
Computer Vision 
Machine Learning
Artificial Intelligence
Algorithms
Digital Image Processing
Object Oriented Programming

 

  name


email
website
research

teaching

อ. กวีพจน์ บรรลือวงศ์
(Kaveepoj Bunleunwong)

kaveepoj.b@msu.ac.th
Big Data
AI and Applications
Computer Organization 
Mobile Application 
Problem Solving 
           
 
 
 name

email
website
research


teaching

อ. ดร. สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
(Dr. Somnuk Puangpronpitag)
somnuk.p at  msu.ac.th

Information Security
Computer Network
Network Protocol Engineering
Computer Network Security
Advanced Network
Data Communication
Operating System
 

  
           
 
 

 name


email
website
research
teaching


  ผศ. สํารวน เวียงสมุทร
(
Asst. Prof. Samruan Wiangsamut)

samruan.w at msu.ac.th

Digital Image Processing 
Computer Vision
Programming I
Fundamental of Computer Science
 

 nameemail
website
researchteaching 
 
ผศ. สุชาติ คุ้มมะณี
(
Asst. Prof. Suchart Khummanee)
head of depatment
suchart.k at msu.ac.th
 http://www.isan.msu.ac.th/suchart/
Network Simulation

Network Congestion Control
Network Performance Analysis
Computer Network 
Data Communication 
Operating Systems
Computer Organization

           


 

  name


email
website
research


teaching 
 
อ.นัฐธริยา เหล่าประชา 
(N
atthariya Laopracha)
Study Leave


Digital Image Processing
Machine Learning 
Programming
Digital Image Processing 

 

 name


email
website
research

teaching

อ. อรรถพล สุวรรณษา
(Atthapol Suwannasa) 
study leave

Mobile Ad-hoc Network
Vehicle Ad-hoc Network
    
Computer Network Security 
Computer Network 


         
 
 
 name


email
website
research
teaching
 
อ.ธวัชวงศ์ ลาวัลย์
(
Thawatwong Lawan)
Associate Dean : Services

Computer Network
Data Communication
 
  
 name

email
website
research


teaching
 
อ.ณภัทร สักทอง
(Napat Suktong)


Data Intelligence 
Web Intelligence
Ontology Architecture
Programming I
Problem Solving


Comments